Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Проект рішення (07.11.2011)

Проект станом на 07.11.2011

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

XVI СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 

 

м. Куп’янськ                                                                                              16.12.2011 р.

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу

з надання житлово-комунальних послуг у м. Куп’янську

 

З метою упорядкування правовідносин, що виникають у процесі надання житлово - комунальних послуг, а також раціонального використання комунальної власності та координації дій, спрямованих на ефективне та якісне надання послуг населенню, згідно з ст.ст. 26, 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України» від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» та наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово - комунальних послуг у житловому фонді», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, керуючись ст.ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг у м. Куп’янську (додаток № 1).

2. Визначити, що право на надання послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська з моменту прийняття рішення виборюється на конкурсних засадах.

3. Визначити організатором конкурсу з надання житлово-комунальних послуг у м. Куп’янську управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради (Керімов В.К.).

4. Рішення Куп’янської міської ради № 851-V від 05.09.2011р. «Про визначення послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій в м. Куп’янську, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах» вважати таким, що втратило чинність.

5. Організацію виконання даного рішення покласти на управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради (Керімов В.К.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Лущик Д.М.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                    В.В. ДЕМЧЕНКО

Сивні 5 64 29


Додаток до рішення XVI сесії

Куп’янської міської ради VI скликання

від __________№ _______

ПОРЯДОК 

проведення конкурсу з надання 
житлово-комунальних послуг 

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, крім газо- та електропостачання (далі – конкурс), у житлових будинках які відносяться до комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська (далі – житлові будинки).

2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення: 
конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

організатор конкурсу – власник чи балансоутримувач житлових будинків або уповноважена ним особа;

учасник конкурсу – суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію. 
Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про житлово-комунальні послуги».

3. Конкурс проводиться за умови:

включення Куп’янською міською радою Харківської області послуги до Переліку житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;

закінчення строку дії або розірвання договору на надання послуг;

прийняття судом рішення щодо проведення конкурсу.

Підготовка конкурсу

4. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) перелік послуг;

3) підстава для проведення конкурсу;

4) прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу;

5) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності: 
матеріально-технічної бази;

працівників відповідної кваліфікації;

досвіду роботи з надання певних послуг;

відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг;

6) критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

8) обсяг послуг;

9) вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила; 
10) кількість житлових будинків, площа житлових будинків та прибудинкових територій; 
11) місцезнаходження житлових будинків;

12) технічний стан житлових будинків та рівень упорядження прибудинкових територій; 
13) проект договору про надання послуг;

14) вимоги до конкурсних пропозицій;

15) розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються;

16) критерії оцінки конкурсних пропозицій: 
вартість послуг;

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

фінансова спроможність учасника конкурсу;

строки надання послуг;

наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

підвищення якості послуг та зниження їх вартості;

17) можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

18) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

19) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

5. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) представники територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та споживачі, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки). 

6. Склад конкурсної комісії затверджує його організатор.

7. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

8. Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19 пункту 4 цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної 
документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі його визначення організатором конкурсу) і перелік житлових будинків та прибудинкових територій.

9. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

10. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання конкурсної пропозиції.

Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.

11. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. У разі встановлення плати за участь у конкурсі конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою на підставі документа про внесення такої плати.

12. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

14. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

15. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

Подання документів

16. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

17. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

18. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

19. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

20. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

21. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Проведення конкурсу

22. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

23. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

24. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками. 
25. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

26. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі у разі:

ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення. 

27. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі: 

неподання конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 25 цього Порядку. 

28. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Визначення переможця конкурсу та укладення договору

29. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 25 цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

30. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

31. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

32. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

33. У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців. 

34. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

35. З переможцем конкурсу укладається протягом п’яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення договір на надання послуг.

Фінансування проведення конкурсу

36. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється його організатором за рахунок коштів, внесених учасниками конкурсу як плата за участь у конкурсі, а також власних коштів.

37. У разі коли конкурс не відбувся, внесена його учасниками плата повертається їм, а витрати на підготовку конкурсу відшкодовуються за рахунок його організатора.

38. Якщо конкурс відбувся, внесена його учасниками плата не повертається і використовується для покриття витрат, пов’язаних з його підготовкою та проведенням.

Розгляд спорів

39. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                           Ю.І.МАРТИНОВ

Переглядів: 9
Дата публікації: 20:50 29.11.2015
Пошук
Анонс подій
17.01.2018
14:00 - Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Організатор:УПСЗН Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
14:00 - Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих