Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Аналіз регуляторного впливу (08.06.2017)

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради

“Про встановлення вартості  1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються  комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації”

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-4 та з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Куп'янської міської ради “Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації”.

 

1.Вивчення та аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного регулювання.

Комунальне підприємство Куп'янське бюро технічної інвентаризації виконує роботи і послуги з технічної інвентаризації, оцінки об'єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності фізичних і юридичних осіб, а також інші роботи і послуги, відповідно до Статуту.

Послуги, що надаються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації платні, розмір яких визначається підприємством самостійно, виходячи з розрахункової вартості 1-ї норми часу на виконання робіт з урахуванням рентабельності та норм часу, визначених згідно «Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації», затверджених Наказом державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 21.11.2003р. №198 (із змінами і доповненнями).

Діюча вартість однієї нормо-години на послуги, які надаються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації була затверджена рішенням виконавчого комітету Куп'янської міської ради від 16.06.2015р. №227 і на теперішній час не відповідає фактичній собівартості, в результаті з підвищення тарифів на енергоносії, канцелярські та інші товари, послуги сторонніх організацій.

Для стабілізації стану і недопущення істотного зростання тарифів комунальне підприємство постійно контролювало розмір витрат, але в зв’язку з  зростанням  мінімальної заробітної плати, тарифів на електричну енергію, вартості матеріальних витрат, картриджів, виготовлення бланків, вартості послуг сторонніх організацій,  підприємство вичерпало всі можливі ресурси щодо економії витрат.

Діючий розмір вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації є збитковим, що  підтверджується фінансовим результатом за 1 -й квартал 2017р. підприємство отримало збиток у розмірі 5,2 тис. грн.

Погіршення фінансового результату, який за попередніми прогнозними розрахунками, має тенденцію до збільшення. Для збалансування економіки комунального підприємства та забезпечення прибутковості виникла необхідність у перегляді діючої вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги.

Цей регуляторний акт приймається для розв’язання проблеми приведення вартості 1-ї норми на роботи та послуги, що виконуються  комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації, у відповідність принципам державної регуляторної політики.

 

2.Мета та визначення цілей регуляторного акта.

Головною метою державного регулювання є реалізація державної політики у сфері захисту населення та підприємств від недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на ринку послуг з технічної інвентаризації.

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:

-приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства;

-стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства;

-поліпшення якості та скорочення термінів надання послуг, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації;

-збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних внесків;

-можливість модернізації і комп'ютеризації виробництва, економічного розвитку підприємства;

-поліпшення умов роботи виробничого персоналу підприємства.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Вищезазначену проблему пропонується розв'язати шляхом затвердження вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством  Куп'янське бюро технічної інвентаризації. Планова вартість однієї години з урахуванням ПДВ складатиме для фізичних осіб - 79,73грн., для суб’єктів  господарювання -101,47грн.

Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи:

- залишення існуючої ситуації без змін. Залишення існуючої вартості нормо-часу фізичним особам - 53,88 грн., суб’єктам господарювання - 69,85 грн., що встановлена рішенням виконавчого комітету Куп'янської міської ради від 16.06.2015р. №227, неможливо, тому що це приведе до збитковості підприємства та вимагає  дотацій з місцевого бюджету.

- затвердження нової вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги. Перегляд вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги проводиться в порівнянні з 2016р.:

- у зв'язку із встановленням нового розміру заробітної плати, відповідно до чинного законодавства;

- у зв'язку із збільшенням вартості  тарифу на електричну енергію;

- у зв'язку із збільшенням вартості послуг сторонніх організацій.

З метою підвищення ефективності роботи комунальне підприємство Куп’янське бюро технічної інвентаризації проводить заходи за рахунок власних коштів щодо підвищення якості обслуговування замовників:

- прийом замовлень здійснюється у відремонтованому приміщенні;

- обслуговування замовників проводиться кожний робочий день тижня;

- застосування комп'ютерної техніки для обробки замовлень і виготовлення документів по замовленнях.

Аналізуючи запропонований спосіб, слід зазначити, що з приведенням вартості 1-ї норми часу у відповідність з підвищенням мінімальної заробітної плати і дотримання співвідношень розмірів тарифних ставок, очікуються результати як на якісному, так і на економічному рівні.

Очікувані результати:

- забезпечення своєчасної і якісної реалізації прав громадян, власників і користувачів об'єктів нерухомості на отримання відповідних документів про належність ним об'єктів нерухомості у встановленому законодавством порядку;

- своєчасне надання нормативно-технічної інформації на ринку нерухомості за запитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- забезпечення проведення якісної оцінки вартості об'єктів нерухомості;

- приведення заробітної плати працівників у відповідність чинному законодавству і збереження кадрового потенціалу підприємства;

- підвищення відповідальності працівників за якість і своєчасність виконуваних замовлень;

- комп'ютеризація архівних даних про наявність і стан нерухомості;

- проведення заходів щодо поліпшення умов обслуговування населення і суб'єктів господарювання.

Запланована рентабельність надасть можливість комунальному підприємству  Куп'янське бюро технічної інвентаризації отримати плановий прибуток, що залишається у його розпорядженні. Ці кошти будуть направлені на поліпшення умов прийому громадян, на забезпечення виробничого процесу засобами комп'ютерної техніки, на придбання програмного забезпечення, на виплати працівникам підприємства соціальних гарантій відповідно до колективного договору.

 

4.Механізм та заходи, що пропонуються для вирішення проблеми.

Встановлення нової вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу комунальному підприємству Куп'янське бюро технічної інвентаризації, якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість 1-ї норми часу на роботи та послуги, регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необґрунтованому підвищенню цін на послуги комунального підприємства Куп'янське бюро технічної інвентаризації, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного рішення з метою створення сприятливих умов для замовників. Застосування економічно обґрунтованої вартості 1-ї норми часу сприятиме захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю та виконання даного регуляторного акта.

Виконання вимог акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації.

На дію регуляторного акта негативно може вплинути: економічна криза, підвищення тарифів, значні темпи інфляції, які можуть вплинути на роботу та привести до збитковості підприємства.

Введення в дію даного регуляторного акта дозволить своєчасно проводити розрахунки з працівниками по оплаті праці, з бюджетом, за послуги сторонніх організацій, за послуги з енергопостачання. Зазначені заходи позитивно вплинуть на дію регуляторного акта та дозволять підприємству підвищити ефективність роботи, якість обслуговування замовників, що приведе до стабілізації фінансового стану підприємства.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Загальні результати введення в дію даного регуляторного акту позитивні, як для підприємств, так і для населення та інтересів держави, а саме:

Для населення та підприємств, які користуються послугами  комунального підприємства Куп'янське бюро технічної інвентаризації:

- поліпшення якості обслуговування;

- скорочення термінів виконання замовлень;

- покращення умов прийому громадян;

- збільшення пропускної можливості, зниження трудовитрат на послуги комунального підприємства Куп'янське бюро технічної інвентаризації у зв’язку з модернізацією.

Для сфери інтересів держави:

- зростання відрахувань до державного та місцевого бюджетів, до Пенсійного та інших соціальних фондів внаслідок стабільної прибуткової роботи підприємства;Куп'янськ

- своєчасне отримання необхідної на ринку нерухомості інформації за запитами.

 

7.Строк дії регуляторного акта.            

Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні та змін розмірів витрат у складі собівартості 1-ї норми часу на роботи та послуги. Якщо такі зміни призведуть до суттєвого підвищення вартості 1-ї норми часу на послуги, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або прийняття нового акта в установленому порядку.    

 

8.Показники результативності регуляторного акта.         

З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначені наступні показники результативності:

- беззбиткова діяльність підприємства;

- обсяг наданих послуг, кількість замовників, які звертаються за послугами;

 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

При проведенні відстеження результативності даного акта буде проаналізовано дані бухгалтерського і податкового обліку, статистична звітність.

 

 

Начальник  КП Куп’янське БТІ                                                               О.М. ЛОБАС

Переглядів: 38
Дата публікації: 10:03 30.11.2017
Пошук
Анонс подій
26.03.2018
день - Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Організатор:Грініна Л.В., молодші класи Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. Організатор:ДЮСШ "Металург" Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:спортзала ДЮСШ "Металург" смт. Ківшарівка
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
10:00 - Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №11
11:00 - Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Організатор:Завідуючий відділом Костюченко Л. О., викладач Ковальова Т. О. Час проведення:26.03.2018 11:00 Місце проведення:Кабінет № 13 ДМШ№1
11:30 - Засідання педагогічної ради: Засідання педагогічної ради:
1. Доповідь викладача класу фортепіано Папуциної Т.А. за темою: “Музика як засіб комунікації”.
2 Звіт про стан методичної, навчально-виховної роботи в ΙΙΙ чверті.
3. Звіт викладачів, які атестуються в 2017-2018 навчальному році.
4. Обговорення заходів, пов’язаних з проведенням набору учнів до наступного навчального року.
5. Затвердження календарного плану роботи школи на ΙV чверть 2017-2018 навчального року.
6. Щодо дотримання трудової дисципліни, правил і норм організації навчально-виховного процесу.
7. Про організацію та зміст роботи викладачів під час весняних канікул
Організатор:Ляшенко І.М. Час проведення:26.03.2018 11:30 Місце проведення:КДМШ № 3

12:00 - Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Організатор:Завідуючий відділом Гелеверя С. П., викладач Прудивус І. О. Час проведення:26.03.2018 12:00 Місце проведення:Кабінет № 6 ДМШ№1
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет заступника начальника відділу освіти, вул. Студентська, 2
27.03.2018
день - ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Директор Акентьєва Н. А. Час проведення:27.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБК
10:00 - І (міський) педагогічний науково-практичний форум І (міський) педагогічний науково-практичний форум Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:27.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №1
11:30 - Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Організатор:Ляшенко І.М. – директор школи Час проведення:27.03.2018 11:30 Місце проведення:м.Куп’янськ
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
28.03.2018
Докладніше
Стрічка подій:

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. ...

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В.

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несп ...

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, ...

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, дітей – 287, інвалідів – 87, пенсіонерів – 693.
21.01.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 21 звернення, в тому числі 7 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 14 – з питання призначення субсидій. За результатами комісії 20 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
22.03.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Підтверджено факт проживання 25 внутрішньо переміщеним особам.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 особи, за призначенням житлових субсидій – 37 осіб.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній ст ...

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній сторінці сайту.

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання.

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в Д ...

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в ДНЗ було надано 4 особам.

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін. ...

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін.

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосв ...

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів".

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патрі ...

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання".

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих