Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Аналіз регуляторного впливу (08.06.2017)

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради

“Про встановлення вартості  1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються  комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації”

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-4 та з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Куп'янської міської ради “Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації”.

 

1.Вивчення та аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного регулювання.

Комунальне підприємство Куп'янське бюро технічної інвентаризації виконує роботи і послуги з технічної інвентаризації, оцінки об'єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності фізичних і юридичних осіб, а також інші роботи і послуги, відповідно до Статуту.

Послуги, що надаються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації платні, розмір яких визначається підприємством самостійно, виходячи з розрахункової вартості 1-ї норми часу на виконання робіт з урахуванням рентабельності та норм часу, визначених згідно «Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації», затверджених Наказом державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 21.11.2003р. №198 (із змінами і доповненнями).

Діюча вартість однієї нормо-години на послуги, які надаються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації була затверджена рішенням виконавчого комітету Куп'янської міської ради від 16.06.2015р. №227 і на теперішній час не відповідає фактичній собівартості, в результаті з підвищення тарифів на енергоносії, канцелярські та інші товари, послуги сторонніх організацій.

Для стабілізації стану і недопущення істотного зростання тарифів комунальне підприємство постійно контролювало розмір витрат, але в зв’язку з  зростанням  мінімальної заробітної плати, тарифів на електричну енергію, вартості матеріальних витрат, картриджів, виготовлення бланків, вартості послуг сторонніх організацій,  підприємство вичерпало всі можливі ресурси щодо економії витрат.

Діючий розмір вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації є збитковим, що  підтверджується фінансовим результатом за 1 -й квартал 2017р. підприємство отримало збиток у розмірі 5,2 тис. грн.

Погіршення фінансового результату, який за попередніми прогнозними розрахунками, має тенденцію до збільшення. Для збалансування економіки комунального підприємства та забезпечення прибутковості виникла необхідність у перегляді діючої вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги.

Цей регуляторний акт приймається для розв’язання проблеми приведення вартості 1-ї норми на роботи та послуги, що виконуються  комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації, у відповідність принципам державної регуляторної політики.

 

2.Мета та визначення цілей регуляторного акта.

Головною метою державного регулювання є реалізація державної політики у сфері захисту населення та підприємств від недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на ринку послуг з технічної інвентаризації.

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:

-приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства;

-стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства;

-поліпшення якості та скорочення термінів надання послуг, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації;

-збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних внесків;

-можливість модернізації і комп'ютеризації виробництва, економічного розвитку підприємства;

-поліпшення умов роботи виробничого персоналу підприємства.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Вищезазначену проблему пропонується розв'язати шляхом затвердження вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством  Куп'янське бюро технічної інвентаризації. Планова вартість однієї години з урахуванням ПДВ складатиме для фізичних осіб - 79,73грн., для суб’єктів  господарювання -101,47грн.

Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи:

- залишення існуючої ситуації без змін. Залишення існуючої вартості нормо-часу фізичним особам - 53,88 грн., суб’єктам господарювання - 69,85 грн., що встановлена рішенням виконавчого комітету Куп'янської міської ради від 16.06.2015р. №227, неможливо, тому що це приведе до збитковості підприємства та вимагає  дотацій з місцевого бюджету.

- затвердження нової вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги. Перегляд вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги проводиться в порівнянні з 2016р.:

- у зв'язку із встановленням нового розміру заробітної плати, відповідно до чинного законодавства;

- у зв'язку із збільшенням вартості  тарифу на електричну енергію;

- у зв'язку із збільшенням вартості послуг сторонніх організацій.

З метою підвищення ефективності роботи комунальне підприємство Куп’янське бюро технічної інвентаризації проводить заходи за рахунок власних коштів щодо підвищення якості обслуговування замовників:

- прийом замовлень здійснюється у відремонтованому приміщенні;

- обслуговування замовників проводиться кожний робочий день тижня;

- застосування комп'ютерної техніки для обробки замовлень і виготовлення документів по замовленнях.

Аналізуючи запропонований спосіб, слід зазначити, що з приведенням вартості 1-ї норми часу у відповідність з підвищенням мінімальної заробітної плати і дотримання співвідношень розмірів тарифних ставок, очікуються результати як на якісному, так і на економічному рівні.

Очікувані результати:

- забезпечення своєчасної і якісної реалізації прав громадян, власників і користувачів об'єктів нерухомості на отримання відповідних документів про належність ним об'єктів нерухомості у встановленому законодавством порядку;

- своєчасне надання нормативно-технічної інформації на ринку нерухомості за запитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- забезпечення проведення якісної оцінки вартості об'єктів нерухомості;

- приведення заробітної плати працівників у відповідність чинному законодавству і збереження кадрового потенціалу підприємства;

- підвищення відповідальності працівників за якість і своєчасність виконуваних замовлень;

- комп'ютеризація архівних даних про наявність і стан нерухомості;

- проведення заходів щодо поліпшення умов обслуговування населення і суб'єктів господарювання.

Запланована рентабельність надасть можливість комунальному підприємству  Куп'янське бюро технічної інвентаризації отримати плановий прибуток, що залишається у його розпорядженні. Ці кошти будуть направлені на поліпшення умов прийому громадян, на забезпечення виробничого процесу засобами комп'ютерної техніки, на придбання програмного забезпечення, на виплати працівникам підприємства соціальних гарантій відповідно до колективного договору.

 

4.Механізм та заходи, що пропонуються для вирішення проблеми.

Встановлення нової вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу комунальному підприємству Куп'янське бюро технічної інвентаризації, якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість 1-ї норми часу на роботи та послуги, регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необґрунтованому підвищенню цін на послуги комунального підприємства Куп'янське бюро технічної інвентаризації, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного рішення з метою створення сприятливих умов для замовників. Застосування економічно обґрунтованої вартості 1-ї норми часу сприятиме захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю та виконання даного регуляторного акта.

Виконання вимог акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації.

На дію регуляторного акта негативно може вплинути: економічна криза, підвищення тарифів, значні темпи інфляції, які можуть вплинути на роботу та привести до збитковості підприємства.

Введення в дію даного регуляторного акта дозволить своєчасно проводити розрахунки з працівниками по оплаті праці, з бюджетом, за послуги сторонніх організацій, за послуги з енергопостачання. Зазначені заходи позитивно вплинуть на дію регуляторного акта та дозволять підприємству підвищити ефективність роботи, якість обслуговування замовників, що приведе до стабілізації фінансового стану підприємства.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Загальні результати введення в дію даного регуляторного акту позитивні, як для підприємств, так і для населення та інтересів держави, а саме:

Для населення та підприємств, які користуються послугами  комунального підприємства Куп'янське бюро технічної інвентаризації:

- поліпшення якості обслуговування;

- скорочення термінів виконання замовлень;

- покращення умов прийому громадян;

- збільшення пропускної можливості, зниження трудовитрат на послуги комунального підприємства Куп'янське бюро технічної інвентаризації у зв’язку з модернізацією.

Для сфери інтересів держави:

- зростання відрахувань до державного та місцевого бюджетів, до Пенсійного та інших соціальних фондів внаслідок стабільної прибуткової роботи підприємства;Куп'янськ

- своєчасне отримання необхідної на ринку нерухомості інформації за запитами.

 

7.Строк дії регуляторного акта.            

Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні та змін розмірів витрат у складі собівартості 1-ї норми часу на роботи та послуги. Якщо такі зміни призведуть до суттєвого підвищення вартості 1-ї норми часу на послуги, що виконуються комунальним підприємством Куп'янське бюро технічної інвентаризації, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або прийняття нового акта в установленому порядку.    

 

8.Показники результативності регуляторного акта.         

З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначені наступні показники результативності:

- беззбиткова діяльність підприємства;

- обсяг наданих послуг, кількість замовників, які звертаються за послугами;

 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

При проведенні відстеження результативності даного акта буде проаналізовано дані бухгалтерського і податкового обліку, статистична звітність.

 

 

Начальник  КП Куп’янське БТІ                                                               О.М. ЛОБАС

Переглядів: 2
Дата публікації: 10:03 30.11.2017
Пошук
Анонс подій
17.01.2018
14:00 - Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Організатор:УПСЗН Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
14:00 - Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих