Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Про затвердження міської Комплексної Програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”
Про затвердження міської Комплексної Програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

_______ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                                                        РІШЕННЯ №     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

м. Куп’янськ                                                                                           від____________2018  р.

 

Про затвердження міської Комплексної  Програми

профілактики та протидії злочинності

“Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”

 

Заслухавши доповідь начальника Куп’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Долженка О.М., ураховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську Комплексну Програму профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”.

2.Вважати таким що втратило чинність рішення № 74- від  24.12.2010 року  І сесії скликання Куп'янської міської ради  “Про затвердження Комплексної Програми профілактики злочинності в м. Куп’янську на 2011-2015 рр.” (зі змінами).

3.Управлінню фінансів Куп’янської міської ради (Замула Л.В.) та виконавчому комітету міської ради щороку під час складання проекту міського бюджету передбачати кошти на фінансування заходів програми, виходячи з можливостей бюджету.

4.Куп’янському (Долженко А.М.) починаючи з 2018 року звітувати перед міською радою про хід виконання даної Програми.

5.Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мацегора Г.М.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики (Чернишов О.І.) та постійну комісію міської ради з питань  планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку (Римський М.І.).

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                               В.В. ЗАНІК

 

Долженко 5 33 44


 

Затверджено  рішенням ________ сесії

Куп'янської міської  ради VII скликання

від________2018р.   № ____   - VII 

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто

на 2018-2019 роки”

 

 

м. Куп'янськ

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Куп’янський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. №51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2017 року».

Закон України «Про дорожній рух».

Закон України « Про Національну поліцію»

3.

Розробник програми

Куп’янський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області

4.

Співрозробники програми

Виконавчий комітет Куп'янської міської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Куп’янський  відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, виконавчий комітет міської ради

6.

Учасники програми

Куп’янський  відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області,

структурні підрозділи міської ради

7.

Термін реалізації програми

2018, 2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет м. Куп’янська

9.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Виконавчий комітет Куп'янської міської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі:

2018 рік

2019 рік

 

 

 

 

335,00 тис. грн

 

155,00 тис. грн.

180,00 тис. грн.

9.1.

коштів міського бюджету

335,00 тис. грн

9.2.

коштів інших джерел

0

 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

У зв’язку з загостренням військового конфлікту на Сході України, збільшенням обігу нелегальної вогнепальної зброї та вибухівки, вразливості об’єктів життєзабезпечення міста, зростання соціально-політичної напруги, недостатньої правової культури населення, питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту майна громади потребує підвищеної уваги.

Одним з механізмів вирішення даної проблеми є налаштування чітко скоординованої взаємодії владних та правоохоронних органів, об’єднань громадян та населення. Пріоритетами стають відпрацювання злагодженого та оперативного реагування на небезпечні ситуації, побудова ефективних алгоритмів вирішення проблем громадян в умовах надзвичайних ситуацій.

Враховуючи наближеність міста Куп’янськ до зони проведення анти терористичної операції, кордону з Російською федерацією, розгалужену інфраструктуру, значну кількість об’єктів життєзабезпечення, завдання впорядкування дорожнього руху, підвищені завдання безпекового супроводу проведення масових заходів, механізми оперативного реагування на небезпеки для населення потребують сучасних методів моніторингу та опрацювання потенційних загроз.

Створення  Програми обумовлено потребою посилення безпекової взаємодії, підвищення рівня правової культури населення, впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

Окрім того, вирішення завдань посилення безпеки міста та громадян потребує зміцнення можливостей системи правоохоронних органів та громадських формувань та об’єднань з охорони громадського порядку.

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон), основною метою якого є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною насторогою.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно  направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню міста, відчуття громадянами власної безпеки, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

 

3. Мета і завдання програми

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, міської ради, громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.  

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з міського бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в м. Куп’янська, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги

та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з міського бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в м. Куп’янську .

Обсяги та джерела                                                                                                                                                    фінансування (тис.ривень)                                                                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на  виконання програми

2018 рік

 

2019 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

 

155,00

 

180,00

 У межах фінансової можливості бюджету

у тому числі міський бюджет

 

155,00

 

180,00

У межах фінансової можливості бюджету

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

фіксація дорожньо-транспортних пригод, подій щодо злочинів і правопорушень у місцях встановлення камер відеоспостереження.

У результаті виконання програми очікується:

зростання динаміки довіри населення до Куп’янського  відділу поліції;

посилення у громадян почуття власної безпеки в місті;

підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур;

вдосконалення стану матеріально-технічного забезпечення Куп’янського відділу поліції;

створення Централізованої системи відеоспостереження міста в он-лайн режимі та режимі роботи з архівними записами;

підвищення ефективності системи надання правоохоронних та інших послуг громадянам Куп’янським відділом поліції.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

 

з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

І. Організаційно - практичні  заходи

1.

Створити систему правової освіти громадян на базі пунктів охорони громадського порядку, навчальних закладів із роз’ясненням прав і обов’язків поліцейських та громадян щодо дотримання основ адміністративного і кримінального законодавства, правил дорожнього руху, проведення профілактичних лекцій в навчальних закладах міста.

2018 – 2019 роки

Куп’янський  відділ поліції

структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Підвищення рівня інформованості мешканців міста про зміни законодавства щодо нових взаємовідносин громадян та працівників поліції.

2. 

Розробити методичні рекомендацій щодо проведення з поліцейськими та представниками громадських формувань з охорони порядку практичних навчань з надання невідкладної до медичної  допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків

2018 – 2019 роки

 Куп’янський   відділ поліції

Без фінансування

 

Усвідомлення громадянами захищеності з боку органів поліції та збільшення якості послуг з надання медичної допомоги

3.

Організовувати  інформування населення про організації, які надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу особам, що постраждали від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми чи інших насильницьких дій.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без фінансування

 

Зменшення  ризику потрапити до сексуального та трудового рабства дітей, молоді та інших категорій населення

4.

Організовувати  зустрічі керівників  відділу поліції  з колективами навчальних закладів, підприємств, установ, організацій і  особистий  прийом громадян

2018 – 2019 роки

Куп’янський відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Підвищення рівня  публічності роботи поліції та органів  влади при наданні послуг населенню

5.

Проводити оперативно-розшукові і технічні заходи щодо припинення незаконного обігу зброї та вибухівки

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції

Без

фінансування

 

Попередження фактів вчинення кримінальних правопорушень

6.

Проводити заходи по  виявленню та вилучення фальсифікованих  алкогольних напоїв, виявлення фактів реалізації алкогольної та тютюнової продукції неповнолітнім.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції,

структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Зменшення злочинів та правопорушень в стані алкогольного сп’яніння, підвищення свідомості громадян

7.

Проводити інформаційно-профілактичні і практичні заходи щодо попередження злочинів та правопорушень учнями і студентами навчальних закладів в період літніх канікул.

2018 – 2019 роки

Куп’янський  відділ поліціїструктурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Зменшення злочинів та правопорушень з боку учнів і студентів навчальних закладів

8.

Налагодити  відпрацювання системи взаємодії підприємств і спеціалізованих організацій щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

2018 – 2019 роки

Куп’янський  відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Своєчасне реагування на повідомлення про  надзвичайну ситуацію і підвищення ефективності заходів з  її ліквідації

ІІ. Запровадження інноваційних технологій.

9.

Встановлення камер відео спостереження у громадських місцях в кількості

2018 рік

Куп’янський  відділ поліції

виконавчий комітет міської ради

Кошти міського бюджету

155,0

Запровадження  технічних досягнень  в систему фіксації і розкриття злочинних проявів  і підвищення рівня  реагування на повідомлення громадян про їх виникнення

11.

 Створити реєстр  осіб,  схильних до насильства в сім’ї,  визначити коло  осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєнню  ними правопорушень.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції

структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Забезпечення законних прав членів сім’ї

12.

Проведення у навчальних закладах міста оперативно-профілактичних заходів

 з попередження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів через роз’яснювальну та профілактичну роботу.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції

структурні підрозділи міської ради

Без фінансування

 

Зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми

13.

Організувати проведення  перевірок розважальних закладів та місць проведення дозвілля молоді, з метою виявлення фактів вживання та розповсюдження наркотичних засобів, незаконного обігу зброї .

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Зменшення злочинів та правопорушень в стані алкогольного сп’яніння

 

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

2018

2019

 

Кошти міського бюджету

155,00

180,00

 

                       7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Куп’янський  відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківський області, виконавчі органи міської ради, забезпечують реалізацію заходів в повному   обсязі та у визначені терміни.

Виконання заходів Програми здійснюється Куп’янським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та структурними підрозділами міської ради

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Звіт про виконання Програми виноситься на розгляд сесії міської ради.  

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                                                               В. В. ЗАНІК

 

виконавець: Долженко О.М.

узгоджено: юрвідділ                   

Переглядів: 86
Дата публікації: 09:48 24.01.2018
Пошук
Анонс подій
21.04.2018
день - Змагання з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів спорту Змагання з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів спорту Організатор:відділ ФКС управління культури, молоді та спорту Час проведення:21.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:за призначенням
день - Участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарованої молоді “Музична Слобожанщина” Участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарованої молоді “Музична Слобожанщина” Організатор:директор школи Ляшенко І.М., зав.інструментальним відділом Ревека С.Л. Час проведення:21.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЗ “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:21.04.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури
22.04.2018
день - Гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст Харківської області «Весняний вернісаж» Гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Не визначено!За результатами відбіркового туру Час проведення:22.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!За розкладом оргкомітету конкурсу
00:00 - Відвідування Гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу “Весняний вернісаж” Відвідування Гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу “Весняний вернісаж” Організатор:директор школи Ляшенко І.М. Час проведення:22.04.2018 00:00 Місце проведення:м.Харків
23.04.2018
день - Першість міста з футболу серед КФК та груп здоров’я (квітень-жовтень) (згідно Календарю Першості) Першість міста з футболу серед КФК та груп здоров’я (квітень-жовтень) (згідно Календарю Першості) Організатор:КУФКС "МЦФЗН "Спорт для всіх"-"Спартак"" Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Купянськ, стадіон "Спартак"
день - Історична хроніка «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став Чорнобиль» Історична хроніка «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став Чорнобиль» Організатор:Грініна Л.В., всі групи читачів Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Книжкова виставка до дня Чорнобильської трагедії «Під полинною зорею» Книжкова виставка до дня Чорнобильської трагедії «Під полинною зорею» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Третє прослуховування випускників Третє прослуховування випускників Організатор:Директор школи Акентьєва Н. А., випускники ДМШ Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Зал ДМШ№1
08:30 - Співбесіди начальника відділу освіти з керівниками дошкільних та позашкільних навчальних закладів Співбесіди начальника відділу освіти з керівниками дошкільних та позашкільних навчальних закладів Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:23.04.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
12:00 - Міський семінар для практичних психологів закладів освіти міста Міський семінар для практичних психологів закладів освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 12:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №6
13:30 - Засідання методичної ради відділу освіти Засідання методичної ради відділу освіти Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 13:30 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
15:30 - Підбиття підсумків міського етапу Всеукраїнського конкурсу декоративно-прикладного мистецтва "Знай і люби свій край" Підбиття підсумків міського етапу Всеукраїнського конкурсу декоративно-прикладного мистецтва "Знай і люби свій край" Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 15:30 Місце проведення:ЦДЮТ
Докладніше
Стрічка подій:

20.04.2018р. відбувся семінар директорів закладів дошкільної освіти міста на базі дошкільного навчального закладу №10. Тема семінару "Взаємо ...

20.04.2018р. відбувся семінар директорів закладів дошкільної освіти міста на базі дошкільного навчального закладу №10. Тема семінару "Взаємодія дошкільного навчального закладу і початкової школи-крок до успішного майбутнього дитини".

Станом на 20.04.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1398 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 322, ді ...

Станом на 20.04.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1398 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 322, дітей – 291, інвалідів – 87, пенсіонерів – 698.
17.04.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 11 звернень, в тому числі 5 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 6 – з питання призначення субсидій. За результатами засідання комісії 10 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 оcоби, за призначенням житлових субсидій – 46 осіб.
На особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар» ...

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар»

19.04.2018р. нараду начальників пришкільних таборів перенесено на 24.04.2018. ...

19.04.2018р. нараду начальників пришкільних таборів перенесено на 24.04.2018.

19.04.2018р. проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, щодо фактичного місця проживання перенесено на тиждень. ...

19.04.2018р. проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, щодо фактичного місця проживання перенесено на тиждень.

19.04.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.04.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

19.04.2018р. 12:00 - 19.04.2018р. 12:30 В залі ДМШ № 2 пройшла музична вітальня на тему: «Про що може розповісти музика» ...

19.04.2018р. 12:00 - 19.04.2018р. 12:30 В залі ДМШ № 2 пройшла музична вітальня на тему: «Про що може розповісти музика»

19.04.2018р. 10:00 - 19.04.2018р. 11:00 В територіальному центрі відбулось краєзнавче турне «Мініатюрні фантазії М. Сядристого» (до Міжнарод ...

19.04.2018р. 10:00 - 19.04.2018р. 11:00 В територіальному центрі відбулось краєзнавче турне «Мініатюрні фантазії М. Сядристого» (до Міжнародного дня пам`яток та визначних місць)

19.04.2018 здійснено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. Видано 15 направлень для зарахування в ...

19.04.2018 здійснено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. Видано 15 направлень для зарахування в дошкільні групи та проведено співбесіду з 20 батьками по влаштуванню дітей до закладів на 2018/2019 навчальний рік.

19.04.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

19.04.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.04.2018р. 14:20 - 18.04.2018р. 14:30 В кабінеті № 15 пройшло засідання оркестрово-теоретичного відділу. Відкритий урок викладача Махноног ...

18.04.2018р. 14:20 - 18.04.2018р. 14:30 В кабінеті № 15 пройшло засідання оркестрово-теоретичного відділу. Відкритий урок викладача Махноногової Г. В. «Вправи для голосу на уроках сольного співу»

18.04.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

18.04.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих