Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Про затвердження міської Комплексної Програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”
Про затвердження міської Комплексної Програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

_______ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                                                        РІШЕННЯ №     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

м. Куп’янськ                                                                                           від____________2018  р.

 

Про затвердження міської Комплексної  Програми

профілактики та протидії злочинності

“Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”

 

Заслухавши доповідь начальника Куп’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Долженка О.М., ураховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську Комплексну Програму профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто на 2018 - 2019 роки”.

2.Вважати таким що втратило чинність рішення № 74- від  24.12.2010 року  І сесії скликання Куп'янської міської ради  “Про затвердження Комплексної Програми профілактики злочинності в м. Куп’янську на 2011-2015 рр.” (зі змінами).

3.Управлінню фінансів Куп’янської міської ради (Замула Л.В.) та виконавчому комітету міської ради щороку під час складання проекту міського бюджету передбачати кошти на фінансування заходів програми, виходячи з можливостей бюджету.

4.Куп’янському (Долженко А.М.) починаючи з 2018 року звітувати перед міською радою про хід виконання даної Програми.

5.Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мацегора Г.М.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики (Чернишов О.І.) та постійну комісію міської ради з питань  планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку (Римський М.І.).

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                               В.В. ЗАНІК

 

Долженко 5 33 44


 

Затверджено  рішенням ________ сесії

Куп'янської міської  ради VII скликання

від________2018р.   № ____   - VII 

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто

на 2018-2019 роки”

 

 

м. Куп'янськ

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Куп’янський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. №51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2017 року».

Закон України «Про дорожній рух».

Закон України « Про Національну поліцію»

3.

Розробник програми

Куп’янський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області

4.

Співрозробники програми

Виконавчий комітет Куп'янської міської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Куп’янський  відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, виконавчий комітет міської ради

6.

Учасники програми

Куп’янський  відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області,

структурні підрозділи міської ради

7.

Термін реалізації програми

2018, 2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет м. Куп’янська

9.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Виконавчий комітет Куп'янської міської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі:

2018 рік

2019 рік

 

 

 

 

335,00 тис. грн

 

155,00 тис. грн.

180,00 тис. грн.

9.1.

коштів міського бюджету

335,00 тис. грн

9.2.

коштів інших джерел

0

 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

У зв’язку з загостренням військового конфлікту на Сході України, збільшенням обігу нелегальної вогнепальної зброї та вибухівки, вразливості об’єктів життєзабезпечення міста, зростання соціально-політичної напруги, недостатньої правової культури населення, питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту майна громади потребує підвищеної уваги.

Одним з механізмів вирішення даної проблеми є налаштування чітко скоординованої взаємодії владних та правоохоронних органів, об’єднань громадян та населення. Пріоритетами стають відпрацювання злагодженого та оперативного реагування на небезпечні ситуації, побудова ефективних алгоритмів вирішення проблем громадян в умовах надзвичайних ситуацій.

Враховуючи наближеність міста Куп’янськ до зони проведення анти терористичної операції, кордону з Російською федерацією, розгалужену інфраструктуру, значну кількість об’єктів життєзабезпечення, завдання впорядкування дорожнього руху, підвищені завдання безпекового супроводу проведення масових заходів, механізми оперативного реагування на небезпеки для населення потребують сучасних методів моніторингу та опрацювання потенційних загроз.

Створення  Програми обумовлено потребою посилення безпекової взаємодії, підвищення рівня правової культури населення, впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

Окрім того, вирішення завдань посилення безпеки міста та громадян потребує зміцнення можливостей системи правоохоронних органів та громадських формувань та об’єднань з охорони громадського порядку.

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон), основною метою якого є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною насторогою.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно  направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню міста, відчуття громадянами власної безпеки, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

 

3. Мета і завдання програми

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, міської ради, громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.  

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з міського бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в м. Куп’янська, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги

та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з міського бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в м. Куп’янську .

Обсяги та джерела                                                                                                                                                    фінансування (тис.ривень)                                                                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на  виконання програми

2018 рік

 

2019 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

 

155,00

 

180,00

 У межах фінансової можливості бюджету

у тому числі міський бюджет

 

155,00

 

180,00

У межах фінансової можливості бюджету

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

фіксація дорожньо-транспортних пригод, подій щодо злочинів і правопорушень у місцях встановлення камер відеоспостереження.

У результаті виконання програми очікується:

зростання динаміки довіри населення до Куп’янського  відділу поліції;

посилення у громадян почуття власної безпеки в місті;

підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур;

вдосконалення стану матеріально-технічного забезпечення Куп’янського відділу поліції;

створення Централізованої системи відеоспостереження міста в он-лайн режимі та режимі роботи з архівними записами;

підвищення ефективності системи надання правоохоронних та інших послуг громадянам Куп’янським відділом поліції.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

 

з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

І. Організаційно - практичні  заходи

1.

Створити систему правової освіти громадян на базі пунктів охорони громадського порядку, навчальних закладів із роз’ясненням прав і обов’язків поліцейських та громадян щодо дотримання основ адміністративного і кримінального законодавства, правил дорожнього руху, проведення профілактичних лекцій в навчальних закладах міста.

2018 – 2019 роки

Куп’янський  відділ поліції

структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Підвищення рівня інформованості мешканців міста про зміни законодавства щодо нових взаємовідносин громадян та працівників поліції.

2. 

Розробити методичні рекомендацій щодо проведення з поліцейськими та представниками громадських формувань з охорони порядку практичних навчань з надання невідкладної до медичної  допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків

2018 – 2019 роки

 Куп’янський   відділ поліції

Без фінансування

 

Усвідомлення громадянами захищеності з боку органів поліції та збільшення якості послуг з надання медичної допомоги

3.

Організовувати  інформування населення про організації, які надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу особам, що постраждали від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми чи інших насильницьких дій.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без фінансування

 

Зменшення  ризику потрапити до сексуального та трудового рабства дітей, молоді та інших категорій населення

4.

Організовувати  зустрічі керівників  відділу поліції  з колективами навчальних закладів, підприємств, установ, організацій і  особистий  прийом громадян

2018 – 2019 роки

Куп’янський відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Підвищення рівня  публічності роботи поліції та органів  влади при наданні послуг населенню

5.

Проводити оперативно-розшукові і технічні заходи щодо припинення незаконного обігу зброї та вибухівки

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції

Без

фінансування

 

Попередження фактів вчинення кримінальних правопорушень

6.

Проводити заходи по  виявленню та вилучення фальсифікованих  алкогольних напоїв, виявлення фактів реалізації алкогольної та тютюнової продукції неповнолітнім.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції,

структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Зменшення злочинів та правопорушень в стані алкогольного сп’яніння, підвищення свідомості громадян

7.

Проводити інформаційно-профілактичні і практичні заходи щодо попередження злочинів та правопорушень учнями і студентами навчальних закладів в період літніх канікул.

2018 – 2019 роки

Куп’янський  відділ поліціїструктурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Зменшення злочинів та правопорушень з боку учнів і студентів навчальних закладів

8.

Налагодити  відпрацювання системи взаємодії підприємств і спеціалізованих організацій щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

2018 – 2019 роки

Куп’янський  відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Своєчасне реагування на повідомлення про  надзвичайну ситуацію і підвищення ефективності заходів з  її ліквідації

ІІ. Запровадження інноваційних технологій.

9.

Встановлення камер відео спостереження у громадських місцях в кількості

2018 рік

Куп’янський  відділ поліції

виконавчий комітет міської ради

Кошти міського бюджету

155,0

Запровадження  технічних досягнень  в систему фіксації і розкриття злочинних проявів  і підвищення рівня  реагування на повідомлення громадян про їх виникнення

11.

 Створити реєстр  осіб,  схильних до насильства в сім’ї,  визначити коло  осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєнню  ними правопорушень.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції

структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Забезпечення законних прав членів сім’ї

12.

Проведення у навчальних закладах міста оперативно-профілактичних заходів

 з попередження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів через роз’яснювальну та профілактичну роботу.

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції

структурні підрозділи міської ради

Без фінансування

 

Зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми

13.

Організувати проведення  перевірок розважальних закладів та місць проведення дозвілля молоді, з метою виявлення фактів вживання та розповсюдження наркотичних засобів, незаконного обігу зброї .

2018 – 2019 роки

Куп’янський   відділ поліції структурні підрозділи міської ради

Без

фінансування

 

Зменшення злочинів та правопорушень в стані алкогольного сп’яніння

 

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

2018

2019

 

Кошти міського бюджету

155,00

180,00

 

                       7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Куп’янський  відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківський області, виконавчі органи міської ради, забезпечують реалізацію заходів в повному   обсязі та у визначені терміни.

Виконання заходів Програми здійснюється Куп’янським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та структурними підрозділами міської ради

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Звіт про виконання Програми виноситься на розгляд сесії міської ради.  

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                                                               В. В. ЗАНІК

 

виконавець: Долженко О.М.

узгоджено: юрвідділ                   

Переглядів: 112
Дата публікації: 09:48 24.01.2018

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
22.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Виставка – пам'ять «Війни священні сторінки навіки в пам`яті людській» (до Дня скорботи) Виставка – пам'ять «Війни священні сторінки навіки в пам`яті людській» (до Дня скорботи) Організатор:Нардід О. М. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
10:00 - Мітинг, приурочений до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять» Мітинг, приурочений до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять» Організатор:Пухлич Р.І. Осадча І.А. Буймер С.В. Давиденко К.В. Мотузний С.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Майданчик біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни
23.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Організатор:Пухлич Р.І. Христенко Л.Ф. Гейдарова Р.Б. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Центральна площа міста, міський парк культури та відпочинку
10:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №6 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №6 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 10:00 Місце проведення:Актова зала ЗОШ №6
11:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №12 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №12 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 11:00 Місце проведення:Актова зала ЗОШ №12
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №1 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №1 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 19:00 Місце проведення:Актова зала Куп’янського медичного коледжу
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 19:00 Місце проведення:Будинок науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий
24.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Організатор:Пухлич Р.І. Христенко Л.Ф. Гейдарова Р.Б. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Центральна площа міста, міський парк культури та відпочинку
09:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №1 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №1 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:24.06.2018 09:00 Місце проведення:Майданчик перед ЗОШ №1
Докладніше
Стрічка подій:

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускн ...

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускний бал-2018", кращі з них отримали відзнаки та квіти.

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІ ...

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ МІСТА ТА РАЙОНУ
Зі словами привітань та найкращими побажаннями до випускників також звернулися депутати Харківської обласної ради Вячеслав Чигрінов та Геннадій Мацегора.

Вячеслав Васильович Чигрінов висловив слова вдячності організаторам свята, голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній та народному депутату України, президенту Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктору Остапчуку за ініціативність і всебічну підтримку в реалізації проектів, які спрямовані на розвиток території міста та району.

За досягнення нового, долання перешкод, перемогу над гідними суперниками і результативність в навчанні заступник міського голови Геннадій Мацегора нагородив медалістів міста та району грамотами «Золотий фонд Куп’янщини».

Наполегливих, ініціативних, ерудованих випускників 2018 року, які не тільки вчились на відмінно, але й брали активну участь у житті школи і громади, Юлія Світлична та Вячеслав Чигрінов нагородили відзнакою Харківської обласної державної адміністрації та народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» В.М.Остапчука грошовими преміями і квітами.

Наприкінці свята випускники закружляли у вальсі під пісню «Чемпіон» у виконанні вокального колективу «Конопушки».

Святковий вечір завершився концертом відомих українських виконавців народної артистки України Катерини Бужинської та ЕХ вокаліста гурту Quest Pistols Микити Горюка, який став подарунком куп’янчанам та гостям міста від народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктора Остапчука.

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загал ...

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11. Цього вечора атестати про повну загальну середню освіту отримали 20 випускників цього навчального закладу.

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час наради були обговорені організаційні питання щодо проведення обласного семінару завідувачів методичними кабінетами (центрами) Харківської області, урочистостей з нагоди випуску учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста, підготовки до проведення планової наради керівників закладів освіти міста.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до нач ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до начальника відділу освіти надійшло одне колективне звернення батьків щодо матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. За підсумками звернення батькам надано роз’яснення. Питання залишено на контролі.

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп’янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
-проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення.

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської ...

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської міської ради, в ході якої розглянуті питання:
- про підготовку засідання виконавчого комітету міської ради;
- про підготовку проектів до участі у конкурсі "Місто своїми руками";
- про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період об ’єктів житлово-комунального господарства міста;
- про проведення ремонтних робіт водогону по вулиці Садовій;
- щодо проведення загальноміського заходу "Випускний бал-2018" та Дня молоді.

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фе ...

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фестивалі «слобожанські передзвони «2018»

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур ...

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур першого туру Першості міста з футболу серед КФК та груп здоров’я футбольного сезону 2018 року. У рамках туру зустрілися команди «КМКК», «Джокер», «Ніка» та «Арсенал». Результати двобоїв наступні: «КМКК» ₰ «Ніка» - 8 : 0, «Джокер» ₰ «Арсенал» - 6 : 0. За підсумками першого кола замикає трійку лідерів «Трансгаз», середня позиція у «КМКК», переможцями став «Джокер». У «Ніки», «Арсеналу» та «Радуги» IV, V та VI місця, відповідно.
Ігри другого кола Першості стартують 13 вересня, то ж у команд-учасниць є час для відпочинку та підготовки до успішного завершення Першості.
Бажаємо всім учасникам Першості позитивних вражень від літнього відпочинку та наснаги на шляху до нових перемог.

Директор КУФКС «МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак» А.Ф.Москаленко.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих