Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Про затвердження Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки
Про затвердження Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки

 

Україна

Харківська область

Куп’янська міська рада

ХL СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ  №

 

            м.Куп’янськ                                                                      від  ______________ 2018р.

 

Про затвердження Програми розвитку архівної справи

в м. Куп’янську на 2018-2021 роки

 

На виконання Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державні цільові програми», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку та постійної комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики, КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки (додається).

2.Управлінню фінансів Куп’янської міської ради (Замула Л.В.) при формуванні бюджету на 2018-2021 роки передбачити кошти на виконання Програми в межах можливості доходної частини міського бюджету на відповідні роки.

3.Виконавчому комітету Куп’янської міської ради щороку інформувати Куп’янську міську раду про хід виконання Програми.

4.Організацію виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Куп’янської міської ради Єльджарову Т.І.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку (Римський М.І.) та на постійну комісію міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики (Чернишов О.І.)

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                                              В.В. ЗАНІК

 

Григорова 5 63 37 


Затверджено рішенням ХL  сесії

Куп’янської міської ради VII  скликання

від__________ 2018р № ____

 

Програма

розвитку архівної справи

в м. Куп’янську Харківської області

на 2018 -2021 роки

 

1.Загальні положення

Програма розвитку архівної справи в м. Куп’янську Харківської області на 2018-2021 роки (далі - Програма) розроблено на виконання Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні.

Прийняття Програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної політики та стратегії держави, спрямованих на створення й підтримання належних умов для гарантованого довічного зберігання документів Національного архівного фонду України, що мають місцеве значення, у яких знайшли відображення усі сторони соціально-економічного та культурного життя м Куп’янська Харківської області періоду 1943-2016 років, та створення сприятливих умов  для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються до архіву.

2.Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма

До мережі архівних установ м. Куп’янська Харківської області входять наступні архівні установи: архівний відділ виконавчого комітету Куп’янської міської ради (далі - Архівний відділ) та служба з питань трудового архіву апарату Куп’янської міської ради (далі - Трудовий архів).

Архівний відділ  створений в порядку, передбаченому Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» для зберігання документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною справою та діловодством на території м. Куп’янська Харківської області.

Однією з невід’ємних умов функціонування держави є інформаційне забезпечення, якісне та вчасне виконання якого залежить і від рівня розвитку архівної справи та документотворення на місцях.

Документи, що зберігаються у відділі, виступають складовою частиною Національного архівного фонду України та світової культурної спадщини, залучаються до постійного обігу з метою використання для задоволення інформаційних потреб суспільства та реалізації прав і законних інтересів громадян.

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання інформації, що міститься в них.

Саме тому пріоритетними завданнями Архівного відділу є поповнення НАФ документами місцевого значення, що утворилися внаслідок діяльності установ, підприємств та організацій м. Куп’янська, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, всебічне використання інформації, що в них міститься.

Станом на 2017 рік в Архівному відділі зберігається 12368 одиниць справ постійного зберігання періоду 1943-2016 років, які є неповторними за їх змістовністю для громади міста, а також становлять історико-культурну цінність міста Куп’янська.

Пріоритетним завданням Трудового архіву є приймання та зберігання  документів з кадрових  питань (особового складу), що утворилися в результаті діяльності установ, підприємств та організацій м. Куп’янська, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян.  Термін зберігання таких документів - 75 років. В  трудовому  архіві зберігається  10537 одиниць справ тривалого зберігання.

Всього в сховищах архівів зберігається майже 23000 одиниць справ. Забезпечити збереження цих документів – першочергове завдання, вирішення якого потребує постійної фінансової підтримки.

Відсутність такої підтримки призводить до виникнення проблем, які Архівний відділ та Трудовий архів не можуть вирішити самостійно.

Перш за все це стосується проблеми розташування архівів Куп’янської міської ради  в будівлі не пристосованій для належного зберігання архівних документів, проблеми погіршення умов зберігання цих документів, та умов для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються до архівів. Поступова руйнація матеріально-технічної бази призводить до збільшення ризику втрати документів НАФ. Таке становище не відповідає загальнодержавним оптимальним нормам зберігання архівних документів, які встановлені у Положенні про умови зберігання документів Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 року № 296/5. Вимоги цього Положення є обов’язковими для виконання архівними установами, які зберігають документи НАФ. Попри кризові явища, що спостерігаються в економіці протягом останнього часу, Архівний відділ зобов’язаний створити належні умови для гарантованого зберігання документів НАФ. 

За останні шість років архівними відділами на зберігання було прийнято 4339 одиниць зберігання документів НАФ та з особового складу, що в п’ять разів більше ніж було прийнято з 2000 по 2010 рік.

Певний час, що пройшов з моменту утворення документів НАФ, та відсутність належних умов їх зберігання (відсутність у сховищах системи кондиціювання та вентиляції повітря і, як наслідок, - недотримання температурно-вологісного режиму зберігання документів) призводять до поступової руйнації основи паперових документів, ураження їх плісеневими грибами, зникнення тексту тощо. Тому якісне і вчасне надання послуг користувачам – одне з першочергових завдань, вирішення якого пов’язано з проведенням необхідних ремонтних робіт в приміщеннях архівосховищ.

Отже, на сучасному етапі організація зберігання документів НАФ та з особового складу в Архівному відділі та в Трудовому архіві Куп’янської міської ради та створення сприятливих умов для забезпечення якісного надання архівних послуг, громадянам, які звертаються до архіву, передбачає проведення комплексу ремонтних робіт та здійснення заходів для поліпшення умов зберігання  та оснащення місць зберігання документів НАФ (придбання стелажів та архівних коробок).

Реалізація Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки надасть можливість сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування на виконанні визначених завдань, забезпечить ефективне проведення регіональної політики у сфері архівної справи на 2018-2021 роки.

3.Мета та основні завдання Програми    

Метою Програми є  реалізація заходів, спрямованих на створення та підтримання умов для забезпечення гарантованого довічного зберігання документів НАФ та довгострокового зберігання документів з особового складу місцевого значення як чинника соціального розвитку українського суспільства, їх всебічного використання та створення сприятливих умов для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються  до Архівного відділу та Трудового архіву Куп’янської міської ради Харківської області.

4.Обґрунтування  шляхів і засобів вирішення проблем. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми.

 Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних завдань:

-зміцнення матеріально-технічної бази Архівного відділу та Трудового архіву;

-забезпечення належних умов доступу до документів Національного архівного фонду та довідкового апарату користувачам (створення читальної зали);

-оснащення архівосховищ відповідним обладнанням;

-забезпечення температурно-вологісного режиму зберігання документів.

Реалізація Програми надасть можливість:

-гарантованого зберігання архівних документів, повноцінного захисту інформації, що в них відображена;

-задоволення в необхідних обсягах потреб громадян, суспільства, держави у ретроспективній інформації;

-забезпечення соціального захисту населення.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, складає 425,0 тис.грн.

Фінансове забезпечення здійснюється в межах фінансових можливостей доходної частини міського бюджету на відповідні роки.

Термін реалізації Програми: 2018-2021 роки.

5.Координація роботи та контроль за виконанням Програми.

Координацію робіт та безпосереднє виконання Програми здійснює виконавчий комітет Куп’янської міської ради Харківської області.

Контроль за ходом  реалізації заходів Програми здійснює Куп’янська міська рада Харківської області.

           

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                   В.В.ЗАНІК

 

Виконавець: Григорова О.В.

узгоджено: юрвідділ


                                                                                                                                                                                                                  Додаток 

до Програми розвитку архівної справи

в м. Куп’янську Харківської області

на 2018 – 2021 роки

Заходи

Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську Харківської області

на 2018 – 2021 роки

з/п

Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн

У тому числі за роками:

Джерела фінансування

2018

 тис. грн

2019

 тис. грн

2020

 тис. грн

2021

тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Проведення ремонту приміщень архіву:

 

 

 

 

 

 

1.1

Розробка проектно-кошторисної документації, технічний нагляд, проведення капітального ремонту  приміщень архіву (архівосховища)

350,0

 

350,0

 

 

місцевий бюджет

2

Придбання устаткування для зберігання документів:

 

 

 

 

 

 

2.1.

стелажі металеві

30,0

 

15,0

15,0

 

місцевий бюджет

2.2.

коробки картонні

30,0

30,0

 

 

 

місцевий бюджет

2.3.

архівні меблі для зберігання архівних документів

15,0

 

 

 

15,0

місцевий бюджет

 

ВСЬОГО:

425,0

30,0

365,0

15,0

15,0

 

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                                                   В.В. ЗАНІК      

 

Виконавець: Єльджарова Т.І.

Узгоджено: Саяпін В.М.

Переглядів: 92
Дата публікації: 14:50 01.02.2018

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
22.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Виставка – пам'ять «Війни священні сторінки навіки в пам`яті людській» (до Дня скорботи) Виставка – пам'ять «Війни священні сторінки навіки в пам`яті людській» (до Дня скорботи) Організатор:Нардід О. М. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
10:00 - Мітинг, приурочений до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять» Мітинг, приурочений до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять» Організатор:Пухлич Р.І. Осадча І.А. Буймер С.В. Давиденко К.В. Мотузний С.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Майданчик біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни
23.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Організатор:Пухлич Р.І. Христенко Л.Ф. Гейдарова Р.Б. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Центральна площа міста, міський парк культури та відпочинку
10:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №6 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №6 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 10:00 Місце проведення:Актова зала ЗОШ №6
11:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №12 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №12 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 11:00 Місце проведення:Актова зала ЗОШ №12
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №1 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №1 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 19:00 Місце проведення:Актова зала Куп’янського медичного коледжу
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 19:00 Місце проведення:Будинок науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий
24.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Організатор:Пухлич Р.І. Христенко Л.Ф. Гейдарова Р.Б. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Центральна площа міста, міський парк культури та відпочинку
09:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №1 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №1 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:24.06.2018 09:00 Місце проведення:Майданчик перед ЗОШ №1
Докладніше
Стрічка подій:

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускн ...

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускний бал-2018", кращі з них отримали відзнаки та квіти.

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІ ...

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ МІСТА ТА РАЙОНУ
Зі словами привітань та найкращими побажаннями до випускників також звернулися депутати Харківської обласної ради Вячеслав Чигрінов та Геннадій Мацегора.

Вячеслав Васильович Чигрінов висловив слова вдячності організаторам свята, голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній та народному депутату України, президенту Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктору Остапчуку за ініціативність і всебічну підтримку в реалізації проектів, які спрямовані на розвиток території міста та району.

За досягнення нового, долання перешкод, перемогу над гідними суперниками і результативність в навчанні заступник міського голови Геннадій Мацегора нагородив медалістів міста та району грамотами «Золотий фонд Куп’янщини».

Наполегливих, ініціативних, ерудованих випускників 2018 року, які не тільки вчились на відмінно, але й брали активну участь у житті школи і громади, Юлія Світлична та Вячеслав Чигрінов нагородили відзнакою Харківської обласної державної адміністрації та народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» В.М.Остапчука грошовими преміями і квітами.

Наприкінці свята випускники закружляли у вальсі під пісню «Чемпіон» у виконанні вокального колективу «Конопушки».

Святковий вечір завершився концертом відомих українських виконавців народної артистки України Катерини Бужинської та ЕХ вокаліста гурту Quest Pistols Микити Горюка, який став подарунком куп’янчанам та гостям міста від народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктора Остапчука.

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загал ...

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11. Цього вечора атестати про повну загальну середню освіту отримали 20 випускників цього навчального закладу.

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час наради були обговорені організаційні питання щодо проведення обласного семінару завідувачів методичними кабінетами (центрами) Харківської області, урочистостей з нагоди випуску учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста, підготовки до проведення планової наради керівників закладів освіти міста.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до нач ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до начальника відділу освіти надійшло одне колективне звернення батьків щодо матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. За підсумками звернення батькам надано роз’яснення. Питання залишено на контролі.

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп’янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
-проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення.

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської ...

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської міської ради, в ході якої розглянуті питання:
- про підготовку засідання виконавчого комітету міської ради;
- про підготовку проектів до участі у конкурсі "Місто своїми руками";
- про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період об ’єктів житлово-комунального господарства міста;
- про проведення ремонтних робіт водогону по вулиці Садовій;
- щодо проведення загальноміського заходу "Випускний бал-2018" та Дня молоді.

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фе ...

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фестивалі «слобожанські передзвони «2018»

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур ...

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур першого туру Першості міста з футболу серед КФК та груп здоров’я футбольного сезону 2018 року. У рамках туру зустрілися команди «КМКК», «Джокер», «Ніка» та «Арсенал». Результати двобоїв наступні: «КМКК» ₰ «Ніка» - 8 : 0, «Джокер» ₰ «Арсенал» - 6 : 0. За підсумками першого кола замикає трійку лідерів «Трансгаз», середня позиція у «КМКК», переможцями став «Джокер». У «Ніки», «Арсеналу» та «Радуги» IV, V та VI місця, відповідно.
Ігри другого кола Першості стартують 13 вересня, то ж у команд-учасниць є час для відпочинку та підготовки до успішного завершення Першості.
Бажаємо всім учасникам Першості позитивних вражень від літнього відпочинку та наснаги на шляху до нових перемог.

Директор КУФКС «МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак» А.Ф.Москаленко.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих