Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Про затвердження Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки
Про затвердження Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки

 

Україна

Харківська область

Куп’янська міська рада

ХL СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ  №

 

            м.Куп’янськ                                                                      від  ______________ 2018р.

 

Про затвердження Програми розвитку архівної справи

в м. Куп’янську на 2018-2021 роки

 

На виконання Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державні цільові програми», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку та постійної комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики, КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки (додається).

2.Управлінню фінансів Куп’янської міської ради (Замула Л.В.) при формуванні бюджету на 2018-2021 роки передбачити кошти на виконання Програми в межах можливості доходної частини міського бюджету на відповідні роки.

3.Виконавчому комітету Куп’янської міської ради щороку інформувати Куп’янську міську раду про хід виконання Програми.

4.Організацію виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Куп’янської міської ради Єльджарову Т.І.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку (Римський М.І.) та на постійну комісію міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики (Чернишов О.І.)

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                                              В.В. ЗАНІК

 

Григорова 5 63 37 


Затверджено рішенням ХL  сесії

Куп’янської міської ради VII  скликання

від__________ 2018р № ____

 

Програма

розвитку архівної справи

в м. Куп’янську Харківської області

на 2018 -2021 роки

 

1.Загальні положення

Програма розвитку архівної справи в м. Куп’янську Харківської області на 2018-2021 роки (далі - Програма) розроблено на виконання Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні.

Прийняття Програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної політики та стратегії держави, спрямованих на створення й підтримання належних умов для гарантованого довічного зберігання документів Національного архівного фонду України, що мають місцеве значення, у яких знайшли відображення усі сторони соціально-економічного та культурного життя м Куп’янська Харківської області періоду 1943-2016 років, та створення сприятливих умов  для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються до архіву.

2.Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма

До мережі архівних установ м. Куп’янська Харківської області входять наступні архівні установи: архівний відділ виконавчого комітету Куп’янської міської ради (далі - Архівний відділ) та служба з питань трудового архіву апарату Куп’янської міської ради (далі - Трудовий архів).

Архівний відділ  створений в порядку, передбаченому Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» для зберігання документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною справою та діловодством на території м. Куп’янська Харківської області.

Однією з невід’ємних умов функціонування держави є інформаційне забезпечення, якісне та вчасне виконання якого залежить і від рівня розвитку архівної справи та документотворення на місцях.

Документи, що зберігаються у відділі, виступають складовою частиною Національного архівного фонду України та світової культурної спадщини, залучаються до постійного обігу з метою використання для задоволення інформаційних потреб суспільства та реалізації прав і законних інтересів громадян.

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання інформації, що міститься в них.

Саме тому пріоритетними завданнями Архівного відділу є поповнення НАФ документами місцевого значення, що утворилися внаслідок діяльності установ, підприємств та організацій м. Куп’янська, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, всебічне використання інформації, що в них міститься.

Станом на 2017 рік в Архівному відділі зберігається 12368 одиниць справ постійного зберігання періоду 1943-2016 років, які є неповторними за їх змістовністю для громади міста, а також становлять історико-культурну цінність міста Куп’янська.

Пріоритетним завданням Трудового архіву є приймання та зберігання  документів з кадрових  питань (особового складу), що утворилися в результаті діяльності установ, підприємств та організацій м. Куп’янська, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян.  Термін зберігання таких документів - 75 років. В  трудовому  архіві зберігається  10537 одиниць справ тривалого зберігання.

Всього в сховищах архівів зберігається майже 23000 одиниць справ. Забезпечити збереження цих документів – першочергове завдання, вирішення якого потребує постійної фінансової підтримки.

Відсутність такої підтримки призводить до виникнення проблем, які Архівний відділ та Трудовий архів не можуть вирішити самостійно.

Перш за все це стосується проблеми розташування архівів Куп’янської міської ради  в будівлі не пристосованій для належного зберігання архівних документів, проблеми погіршення умов зберігання цих документів, та умов для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються до архівів. Поступова руйнація матеріально-технічної бази призводить до збільшення ризику втрати документів НАФ. Таке становище не відповідає загальнодержавним оптимальним нормам зберігання архівних документів, які встановлені у Положенні про умови зберігання документів Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 року № 296/5. Вимоги цього Положення є обов’язковими для виконання архівними установами, які зберігають документи НАФ. Попри кризові явища, що спостерігаються в економіці протягом останнього часу, Архівний відділ зобов’язаний створити належні умови для гарантованого зберігання документів НАФ. 

За останні шість років архівними відділами на зберігання було прийнято 4339 одиниць зберігання документів НАФ та з особового складу, що в п’ять разів більше ніж було прийнято з 2000 по 2010 рік.

Певний час, що пройшов з моменту утворення документів НАФ, та відсутність належних умов їх зберігання (відсутність у сховищах системи кондиціювання та вентиляції повітря і, як наслідок, - недотримання температурно-вологісного режиму зберігання документів) призводять до поступової руйнації основи паперових документів, ураження їх плісеневими грибами, зникнення тексту тощо. Тому якісне і вчасне надання послуг користувачам – одне з першочергових завдань, вирішення якого пов’язано з проведенням необхідних ремонтних робіт в приміщеннях архівосховищ.

Отже, на сучасному етапі організація зберігання документів НАФ та з особового складу в Архівному відділі та в Трудовому архіві Куп’янської міської ради та створення сприятливих умов для забезпечення якісного надання архівних послуг, громадянам, які звертаються до архіву, передбачає проведення комплексу ремонтних робіт та здійснення заходів для поліпшення умов зберігання  та оснащення місць зберігання документів НАФ (придбання стелажів та архівних коробок).

Реалізація Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську на 2018-2021 роки надасть можливість сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування на виконанні визначених завдань, забезпечить ефективне проведення регіональної політики у сфері архівної справи на 2018-2021 роки.

3.Мета та основні завдання Програми    

Метою Програми є  реалізація заходів, спрямованих на створення та підтримання умов для забезпечення гарантованого довічного зберігання документів НАФ та довгострокового зберігання документів з особового складу місцевого значення як чинника соціального розвитку українського суспільства, їх всебічного використання та створення сприятливих умов для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються  до Архівного відділу та Трудового архіву Куп’янської міської ради Харківської області.

4.Обґрунтування  шляхів і засобів вирішення проблем. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми.

 Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних завдань:

-зміцнення матеріально-технічної бази Архівного відділу та Трудового архіву;

-забезпечення належних умов доступу до документів Національного архівного фонду та довідкового апарату користувачам (створення читальної зали);

-оснащення архівосховищ відповідним обладнанням;

-забезпечення температурно-вологісного режиму зберігання документів.

Реалізація Програми надасть можливість:

-гарантованого зберігання архівних документів, повноцінного захисту інформації, що в них відображена;

-задоволення в необхідних обсягах потреб громадян, суспільства, держави у ретроспективній інформації;

-забезпечення соціального захисту населення.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, складає 425,0 тис.грн.

Фінансове забезпечення здійснюється в межах фінансових можливостей доходної частини міського бюджету на відповідні роки.

Термін реалізації Програми: 2018-2021 роки.

5.Координація роботи та контроль за виконанням Програми.

Координацію робіт та безпосереднє виконання Програми здійснює виконавчий комітет Куп’янської міської ради Харківської області.

Контроль за ходом  реалізації заходів Програми здійснює Куп’янська міська рада Харківської області.

           

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                   В.В.ЗАНІК

 

Виконавець: Григорова О.В.

узгоджено: юрвідділ


                                                                                                                                                                                                                  Додаток 

до Програми розвитку архівної справи

в м. Куп’янську Харківської області

на 2018 – 2021 роки

Заходи

Програми розвитку архівної справи в м. Куп’янську Харківської області

на 2018 – 2021 роки

з/п

Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн

У тому числі за роками:

Джерела фінансування

2018

 тис. грн

2019

 тис. грн

2020

 тис. грн

2021

тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Проведення ремонту приміщень архіву:

 

 

 

 

 

 

1.1

Розробка проектно-кошторисної документації, технічний нагляд, проведення капітального ремонту  приміщень архіву (архівосховища)

350,0

 

350,0

 

 

місцевий бюджет

2

Придбання устаткування для зберігання документів:

 

 

 

 

 

 

2.1.

стелажі металеві

30,0

 

15,0

15,0

 

місцевий бюджет

2.2.

коробки картонні

30,0

30,0

 

 

 

місцевий бюджет

2.3.

архівні меблі для зберігання архівних документів

15,0

 

 

 

15,0

місцевий бюджет

 

ВСЬОГО:

425,0

30,0

365,0

15,0

15,0

 

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                                                   В.В. ЗАНІК      

 

Виконавець: Єльджарова Т.І.

Узгоджено: Саяпін В.М.

Переглядів: 69
Дата публікації: 14:50 01.02.2018
Пошук
Анонс подій
21.04.2018
день - Змагання з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів спорту Змагання з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів спорту Організатор:відділ ФКС управління культури, молоді та спорту Час проведення:21.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:за призначенням
день - Участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарованої молоді “Музична Слобожанщина” Участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарованої молоді “Музична Слобожанщина” Організатор:директор школи Ляшенко І.М., зав.інструментальним відділом Ревека С.Л. Час проведення:21.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЗ “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:21.04.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури
22.04.2018
день - Гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст Харківської області «Весняний вернісаж» Гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Не визначено!За результатами відбіркового туру Час проведення:22.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!За розкладом оргкомітету конкурсу
00:00 - Відвідування Гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу “Весняний вернісаж” Відвідування Гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу “Весняний вернісаж” Організатор:директор школи Ляшенко І.М. Час проведення:22.04.2018 00:00 Місце проведення:м.Харків
23.04.2018
день - Першість міста з футболу серед КФК та груп здоров’я (квітень-жовтень) (згідно Календарю Першості) Першість міста з футболу серед КФК та груп здоров’я (квітень-жовтень) (згідно Календарю Першості) Організатор:КУФКС "МЦФЗН "Спорт для всіх"-"Спартак"" Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Купянськ, стадіон "Спартак"
день - Історична хроніка «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став Чорнобиль» Історична хроніка «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став Чорнобиль» Організатор:Грініна Л.В., всі групи читачів Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Книжкова виставка до дня Чорнобильської трагедії «Під полинною зорею» Книжкова виставка до дня Чорнобильської трагедії «Під полинною зорею» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Третє прослуховування випускників Третє прослуховування випускників Організатор:Директор школи Акентьєва Н. А., випускники ДМШ Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Зал ДМШ№1
08:30 - Співбесіди начальника відділу освіти з керівниками дошкільних та позашкільних навчальних закладів Співбесіди начальника відділу освіти з керівниками дошкільних та позашкільних навчальних закладів Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:23.04.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
12:00 - Міський семінар для практичних психологів закладів освіти міста Міський семінар для практичних психологів закладів освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 12:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №6
13:30 - Засідання методичної ради відділу освіти Засідання методичної ради відділу освіти Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 13:30 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
15:30 - Підбиття підсумків міського етапу Всеукраїнського конкурсу декоративно-прикладного мистецтва "Знай і люби свій край" Підбиття підсумків міського етапу Всеукраїнського конкурсу декоративно-прикладного мистецтва "Знай і люби свій край" Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 15:30 Місце проведення:ЦДЮТ
Докладніше
Стрічка подій:

20.04.2018р. відбувся семінар директорів закладів дошкільної освіти міста на базі дошкільного навчального закладу №10. Тема семінару "Взаємо ...

20.04.2018р. відбувся семінар директорів закладів дошкільної освіти міста на базі дошкільного навчального закладу №10. Тема семінару "Взаємодія дошкільного навчального закладу і початкової школи-крок до успішного майбутнього дитини".

Станом на 20.04.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1398 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 322, ді ...

Станом на 20.04.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1398 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 322, дітей – 291, інвалідів – 87, пенсіонерів – 698.
17.04.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 11 звернень, в тому числі 5 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 6 – з питання призначення субсидій. За результатами засідання комісії 10 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 оcоби, за призначенням житлових субсидій – 46 осіб.
На особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар» ...

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар»

19.04.2018р. нараду начальників пришкільних таборів перенесено на 24.04.2018. ...

19.04.2018р. нараду начальників пришкільних таборів перенесено на 24.04.2018.

19.04.2018р. проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, щодо фактичного місця проживання перенесено на тиждень. ...

19.04.2018р. проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, щодо фактичного місця проживання перенесено на тиждень.

19.04.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.04.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

19.04.2018р. 12:00 - 19.04.2018р. 12:30 В залі ДМШ № 2 пройшла музична вітальня на тему: «Про що може розповісти музика» ...

19.04.2018р. 12:00 - 19.04.2018р. 12:30 В залі ДМШ № 2 пройшла музична вітальня на тему: «Про що може розповісти музика»

19.04.2018р. 10:00 - 19.04.2018р. 11:00 В територіальному центрі відбулось краєзнавче турне «Мініатюрні фантазії М. Сядристого» (до Міжнарод ...

19.04.2018р. 10:00 - 19.04.2018р. 11:00 В територіальному центрі відбулось краєзнавче турне «Мініатюрні фантазії М. Сядристого» (до Міжнародного дня пам`яток та визначних місць)

19.04.2018 здійснено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. Видано 15 направлень для зарахування в ...

19.04.2018 здійснено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. Видано 15 направлень для зарахування в дошкільні групи та проведено співбесіду з 20 батьками по влаштуванню дітей до закладів на 2018/2019 навчальний рік.

19.04.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

19.04.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.04.2018р. 14:20 - 18.04.2018р. 14:30 В кабінеті № 15 пройшло засідання оркестрово-теоретичного відділу. Відкритий урок викладача Махноног ...

18.04.2018р. 14:20 - 18.04.2018р. 14:30 В кабінеті № 15 пройшло засідання оркестрово-теоретичного відділу. Відкритий урок викладача Махноногової Г. В. «Вправи для голосу на уроках сольного співу»

18.04.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

18.04.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих